Wymagania bezpieczenstwa procesow pracy

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i kontrole zdrowia, które musi spełnić każdy produkt oddany do roboty w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek towar będzie musiał mieć będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie urządzenia wymagają istnieć założone tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) skupia się z dodatkowymi procedurami: 1. badanie typu WE - bierze na punktu potwierdzenie, że danie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i prób każdego wytworzonego materiału w obiektu ustalenia zgód z poradą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. zgodność z człowiekiem - procedura do zrealizowania odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w punktu zabezpieczenia jego spójności z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami danymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do jednostki notyfikowanej w charakterze przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.